Top Binary

เว็บนี้ Clone มาจาก 7binaryoptions เป็นเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ข้อมูลการเทรดหุ้นที่เรียกว่า Binary Option ซึ่งในเว็บนี้มีถึง 21 ภาษา

ตัวอย่าง จ้างทำงานแบบนี้

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!